Съгласно изменение в Закона за регистър БУЛСТАТ, считано от 04.01.2022 г., всички адвокати имат нов Единен идентификационен код (ЕИК), различен от ЕГН. Установете новия си код на линк: https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/report.jsf?x_rpt=rpt33 като в полето „Търсене“ въведете ЕГН.

Също така, в срок, изтичащ на 25.04.2022 г., в Регистър БУЛСТАТ следва да бъде заявен адрес за кореспонденция. В случай, че това не бъде направено, всички съобщения ще се считат за редовно изпратени, ако са адресирани до вписания в Регистър БУЛСТАТ постоянен адрес.

В тази връзка Ви напомняме да извършите проверка на адреса Ви, вписан в Регистър БУЛСТАТ (https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/report.jsf?x_rpt=rpt1) и ако установите, че същият е неактуален, своевременно да предприемете действия за регистриране на нов, актуален адрес.

Адвокатски съвет на ВТАК