Р Е Ш Е Н И Е


 


гр.Велико Търново, 10.01.2013 г.  


 


Дисциплинарният съд при Великотърновска адвокатска колегия по дисциплинарно дело № 2/2012 г.


Р Е Ш И:


 


Признава адвокат КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СЛАВЕВ за ВИНОВЕН в това, че за периода от 01.01.2012 г. до 31.10.2012  г. не е изпълнил задължението си по чл.49,ал.1 от Закона за адвокатурата ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет, като е не е заплатил 10 вноски към Адвокатски съвет Велико Търново в общ размер на 200 лева и 10 вноски към Висшия адвокатски съвет в общ размер на 100 лева – дисциплинарно нарушение по чл.132, вр. чл.49,ал.1 от Закона за адвокатурата и на основание чл. 133, ал.1, т.1, вр.ал.3 от същия закон му налага наказание „ПОРИЦАНИЕ”.