Р Е Ш Е Н И Е


 


гр.Велико Търново, 20.12.2012 г.  


 


Дисциплинарният съд при Великотърновска адвокатска колегия по дисциплинарно дело № 1/2012 г.


Р Е Ш И:


 


Признава адвокат ВЕСЕЛА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА за ВИНОВНА в това, че за периода от 01.01.2012 г. до 31.07.2012  г. виновно не е изпълнила задължението си по чл.49,ал.1 от Закона за адвокатурата за внасяне на ежемесечни вноски към Адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет в размер на сумата 210 лв. от които 140 лв. на ВТАК и 70 лв. на ВАС, поради което и на основание по чл.132, ал.1 от ЗА и налага наказание  ЛИШАВАНЕ от ПРАВО да упражнява адвокатска професия за срок от 6 (шест) месеца, считано от влизане на решението в сила.