РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

гр. Велико Търново, ул. ”Цанко Церковски” № 39, офис № 106, телефон: 062603064, e-mail: rck-vtak@abv.bg
приемно време: всеки работен вторник и четвъртък на седмицата от 14.00 часа до 17.00 часа

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ е създаден с цел осигуряване на безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от Великотърновска област, чрез ползване услугите на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ от Великотърновска адвокатска колегия.
РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ предоставя безплатна правна помощ на всяко физическо лице, чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, което се удостоверява чрез представяне на:
• Удостоверение от НОИ за размера на пенсията /за пенсионери/;

• Служебна бележка от Бюро по труда и Удостоверение от НОИ за размера на паричното обезщетение / за безработни лица/;

• Служебна бележка от работодател за месечния доход или копие от трудов или граждански договор /за работещи лица/;

• Заповед или Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето, че получава или отговаря на условията за получаване на социални помощи по чл.9 или чл.10 от ППЗСП;

• Заповед или Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето, че получава или отговаря на условията за получаване на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16.05.2008г. за отпускане на целева помощ за отопление;

• Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето и /или Договор за настаняването на лицето в специализирана институция за предоставяне на социални услуги или ползване на социална услуга – резидентен тип, или социална услуга – звено „Майка и бебе” /съгласно чл.36, ал.2, т.4, 5, 6, 7 и ал.3 от ППЗСП/;

• Съдебно решение за настаняване на дете по Закона за закрила на детето;
• Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” или друг документ удостоверяващ, че се касае за дете в риск или че детето е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
• Документ от учебно заведение, в което учи детето, когато се касае за издръжка / по реда на чл.144 от СК/;

• За лица, жертви на престъпление – документ от разследващ орган, от медицинска институция, от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето;

• Документ, че лицето е настанено в център за бежанци;

• Документ, че лицето е настанено в специален дом за временно настаняване, документ за наложена принудителна административна мярка по реда на ЗЧРБ;

• Съдебно решение или друг документ, относно предоставяне на статут или отнемане на статут на лица по Закона за убежището и бежанците.


СПИСЪК

на адвокатите от ВТАК, които дават консултации в РЦК

адв. Веселин Димитров Дойкин

адв. Теодора Симеонова Пъшева

адв. Весела Йорданова Йорданова

адв. Цветелина Станчева Димитрова

адв. Ивелин Георгиев Попов

адв. Галин Христов Ненов

адв. Жанета Георгиева Пондалова

адв. Ирена Петкова Стасинопулу

адв. Венцислав Васков Фоти

адв. Лидия Монова Драганова – Чингарска

адв. Пламена Горанова Гаджонова – Ангелова

адв. Николай Красимиров Илиев

адв. Станка Манасиева Михайлова

адв. Станимир Василев Тодоров

адв. Христо Станимиров Тодоров

адв. Калина Димова Лупова – Ангелова

адв. Христина Маринчева Харалампиева-Йорданова

адв. Благой Златанов Христов

адв. Йоана Александрова Иванова

адв. Емилия Колева Енчева – Тодорова

адв. Янка Иванова Тончева

адв. Йордан Минчев Панов

адв. Борислав Спиридонов Борисов

адв. Ралица Калчева Владовска

адв. Миглена Обрешкова Нечева

адв. Мирослав Енчев Недев

адв. Григор Иванов Григоров

адв.. Красимира Илиева Петрова

адв. Сева Тони Памукчиева

адв. Ивайло Банков Донев

адв. Мадлен Петрова Маринова