Уважаеми колеги,

В Адвокатска колегия Велико Търново постъпи писмо изх.№ 23-122-226/ 03.05.2023 г. на НБПП, адресирано до всички адвокатски съвети, по повод констатирани проблеми, свързани с отчитане на правната помощ, които затрудняват обработването на отчетите.

По повод цитираното писмо и във връзка с дейността Ви по предоставяне на правна помощ по ЗПП и отчитане на извършената работа, Ви молим да имате предвид следното:

1/. ОТЧЕТИТЕ на хартия трябва да са изготвени по последния валиден и утвърден от НБПП образец !

Към отчетите е необходимо да се прилага и последния валиден и утвърден от НБПП образец на СТАНОВИЩЕ от Адвокатския съвет по представения отчет – относно името и данните на адвоката; лицето/лицата, на които е оказана правна помощ; вид, номер и дата на акта за допускане на правна помощ и на исканията и писмата за определяне на адвокат за осъществяване на помощта.

2/. В отчетите трябва да посочвате ясно работата Ви в коя фаза и/или инстанция се отчита, както и дали вече има подаден отделен отчет за осъществена правна помощ в предходна фаза/инстанция.

Призоваваме Ви, за отчитането да не се изчаква приключване на цялото производство във всички негови фази и инстанции, а да се спазва разпоредбата на чл.38, ал.3 ЗПП, според която Отчетът се подава за: 1. досъдебно производство по наказателни дела - след приключване на досъдебното производство с акт на прокурора; 2. съдебните производства - с приключване на производството пред съответната инстанция.

3/. В отчетите следва да се вписват всички обстоятелства, водещи до увеличаване на възнагражденията (заплащане на допълнителни възнаграждения). Основно това са тези по чл.9, ал. 2, 3 и 4 от НЗПП и по чл.25, ал.2 НЗПП – точки 11, 12, 13 и 14 от отчета.

4/. Към всеки отчет следва да се прилагат всички документи, удостоверяващи спазването на процедурата по чл. 25 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП – акт за допускане на правна помощ, искане, уведомително писмо и акт за назначаване на служебен защитник. Към всеки отчет следва да се прилагат и документите, удостоверяващи обема на осъществената от адвоката дейност, крайния акт, с който приключва досъдебната или съдебна фаза или документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства по чл. 10, ал. 1 от НЗПП.

5/. Отчетите следва да са окомлектовани и подредени по следния начин:

След Становището на АС и Отчета на адвоката, документите се подреждат по хронологичен ред, като се започне от този с най - ранна дата на издаване и се завърши с документ, удостоверяващ завършеност на фазата/инстанцията.

Последователността е следната:

-акт за допускане на правна помощ;

-искане за определяне на адвокат;

-уведомително писмо;

-акт за назначаване;

-документи, удостоверяващи осъществената правна помощ и нейния обем;

-крайният акт, с който приключва досъдебната фаза или съответната съдебна инстанция или акт, удостоверяващ преустановяване на участието на адвоката - акт за освобождаване на адвоката или замяната му с друг служебен защитник или акт, удостоверяващ обстоятелство по чл. 10, ал. 1 от НЗПП.

6/. Призоваваме всички адвокати да се ориентират към преимуществено подаване на отчети в електронен вид чрез ЕЕСПП, тъй като този начин улеснява както изготвянето на отчетите, така и тяхната обработка, а освен това се очаква в най-скоро време това да стане единствения начин за отчитане на осъществената от адвокатите правна помощ.

При отчитане по електронен път адвокатите следва да попълват в системата цялата необходима информация за извършената работа, за лицата, които са представлявали, както и данни за конкретното производство, работата по което се отчита.

Спазването на горните изисквания и указания на НБПП ще направи възможно своевременното обработване на отчетите и изплащане на дължимите по тях възнаграждения, а също така ще сведе до минимум риска от връщане на отчети от НБПП.

Адвокатски съвет

Уважаеми колеги,
І. Линк към Единната електронна система за правна помощ

https://ees.nbpp.government.bg/

ІІ. На основание чл. 8, т. 1 и т. 6 от ЗПП, НБПП издава задължителни указания по прилагане на чл. 38, ал. 4 от ЗПП.

Всички адвокати, вписани в НРПП, определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 година, са длъжни да отчетат извършената от тях работа в срок до една година от преустановяване на участието си в производството.

ІІІ. На заседанието си от 21 март 2013 г. НБПП прие указания във връзка с отчитането на правната помощ, които са публикувани в секция "Документи и указания".

указания - http://www.nbpp.government.bg/images/documents/novi%20ukazania_2013.pdf

Моля да имате предвид, че има актуализиран образец на отчетна форма, който е публикуван в същата секция.

образец на отчетна форма - https://mjs.bg/home/index/2c61d20a-89ac-4904-a015-0d477f913c36?top=1

образец на становище - https://mjs.bg/home/index/2c61d20a-89ac-4904-a015-0d477f913c36?top=1

ІV. НБПП дава следните пояснения във връзка с прилагането и изпълнението на Указания по чл. 38, ал. 5 от ЗПП:

1. Размерът на пътните разходи се установява и изплаща освен срещу билет за влак или автобус и въз основа на одобрена от Адвокатския съвет и представена в НБПП обобщена, надлежно оформена справка от транспортните фирми, удостоверяваща цените на билетите от седалището на Адвокатската колегия до съответното населено място. Адвокатският съвет е длъжен да изиска горепосочените справки и след одобряването им да ти представи в НБПП. При промяна в цените на билетите Адвокатският съвет е длъжен да изисква от транспортните фирми актуални справки, които да представи в бюрото.

2. Командировъчните разходи на адвокати за защита в друго населено място освен по въззивни и касационни производства, ще бъдат изплащани и в изключителни случаи, визирани в чл. 26, ал. 4 от ЗПП, както и в случаите когато вписаните в НРПП адвокати с кантора в населеното място в района на Адвокатската колегия са недостатъчни на брой, така че да поемат образуваните дела от местните разследващи органи и съда, по които има законово основание за предоставяне на правна помощ.

3. Адвокатският съвет е длъжен да следи за надлежното оформяне на командировъчните заповеди с подписи и печати на съответните места от командироващия, командирования и от мястото, където е бил командирован адвоката. Адвокатският съвет е длъжен да изисква от адвокатите да попълват в командировъчните заповеди раздела „Отчет на командировката”, като в него посочват освен номера на делото и номера на отчета за предоставената от тях правна помощ, както и раздела „Направени разходи”. Всеки от разделите следва да бъде подписан командирования и одобрен с подписа на командироващия. Командировъчните заповеди, които не са оформени по надлежния ред, няма да бъдат заплащани.

V. Уведомяваме Ви, че във връзка с организацията по изпълнение на решенията за правна помощ на председателя на НБПП, постановени по реда на Регламент /ЕО/ № 4/2009 г. на Съвета, на заседанието на НБПП от 17 януари 2014 година са приети Указания и Организационни мерки.
http://www.nbpp.government.bg/images/Ukazania_po_Reglament_4.pdf

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за определяне на адвокати от Великотърновската адвокатска колегия,

вписан в Националния регистър за правна помощ

за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП

Настоящите правила са изготвени във връзка с писмо на изх.№ 15-12-17/21.04.2015 г. на Националното бюро за правна помощ (НБПП) въз основа на Закона за правната помощ (ЗПП), Закона за адвокатурата (ЗА) и утвърдените от председателя на НБПП Единни критерии и правила за разпределение на служебните защити (ЕКПРСЗ).

Същите имат за цел постигане на ефективност и прозрачност в работата на Адвокатския съвет (АС) на Великотърновската адвокатска колегия (ВТАК) при осъществяване на функциите и правомощията му по чл.18, т.3 от ЗПП.

І. Правила за определяне на адвокати от ВТАК, вписани в Националния регистър за правна помощ (НРПП) за осъществяване на правна помощ

1.1. Определянето на адвокати за осъществяване на правна помощ по постъпили искания от органите по чл.25, ал.1 от ЗПП се извършва от член на АС на ВТАК, на когото съветът е възложил от негово име да осъществява функциите по чл.18, т.3 от ЗПП. Възлагането се извършва на първото заседание на АС за календарната година, на което се утвърждава помесечен график, съобразно който всеки член на съвета разпределя правната помощ през съответния месец от годината.

1.2. На дежурния според графика по предходната точка член на АС се предоставя мобилен телефон, на който се отправят искания по чл.30, ал.1 от ЗПП в неотложните случаи на правна помощ по чл.28 от ЗПП. Основните данни по тези искания се записват и съобщават на административния секретар на ВТАК за отразяване в съответния регистър.

1.3. Всички искания за правна помощ, постъпили в писмена форма се докладват от административния секретар на колегията на дежурния според графика по т.1.2. член на АС. Докладването се извършва в деня на постъпване на искането или най-късно на следващия ден чрез предоставяне на писмото от органа по чл.25, ал.1 от ЗПП и приложените към него документи, а по изключение и съобразно случая – по телефона. Дежурният член на АС определя адвоката от НРПП, който ще осъществява правната помощ в деня на докладване на искането или най-късно на следващия ден. Определянето става чрез резолюция върху писмото-искане.

1.4. Членът на АС, разпределящ правната помощ може по своя преценка да уведоми адвоката, когото е решил да определи за осъществяването на помощта и да съгласува решението си с него, с оглед установяване на възможностите му за явяване по насроченото за съответен ден и час дело и за евентуално наличие на други основателни пречки и препятствия за поемане на работата.

1.5. Не се определя адвокат по искания въз основа на актове, които по форма и съдържание не отговарят на изискванията по чл. 25, ал. 3 от ЗПП. В тези случаи се изготвя писмо до органа, постановил акта с искане за отстраняване на констатираните нередовности.

1.6. Исканията за правна помощ, които видимо се отличават с някяква специфика и съдържат очевидна фактическа и правна проблематика, както и исканията по т.1.5. се докладват на председателя или секретаря на АС, които вземат решение съобразно случая или внасят същия за обсъждане от АС.

1.7. По искания за правна помощ по чл.28 от ЗПП - неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, бързи и незабавни производства по НПК, Закона за здравето и Закона за закрила на детето, както и на полицейски задържания по Закона за МВР и задържания по Закона за митниците се определя адвокат, вписан в месечния списък на дежурните адвокати и седмичния график по чл. 29,ал.3. В тези случаи адвокати извън списъка и графика се определят само по изключение и с тяхно съгласие.

2.1. За осъществяване на особено и друг вид процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела, по които съобразно закона дължимото за адвоката възнаграждение следва да бъде изплатено от страна по делото или друг източник, различен от НБПП, се определят само адвокати от ВТАК, вписани в НРПП.

2.2. Определянето на адвокати в случаите по т.2.1. се извършва само, ако в акта за допускане на правната помощ или в писмото-искане се съдържат точни данни за размера на възнаграждението, изчислен в съответствие с Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения и това, че същото е предварително внесено, респ. осигурено от съответния бюджет. При липса на такива данни се изготвя и изпраща писмо до органа, отправил искането с посочване на дължимото възнаграждение и указание, че адвокат от НРПП ще се определи след уведомление за внасяне на сумата за възнаграждението по депозитна или друга сметка със специално предназначение на съответния орган.

2.3. Определянето на адвокати в случаите по т.2.1., при които внесената за възнаграждение сума надвишава 1500 лв., се извършва само на заседание на АС. В тези случаи за адвокати не се определят членове на АС, вписани в НРПП. Определянето на съответния адвокат за осъществяване на правната помощ се извършва в съответствие с общите критерии, посочени в раздел ІІ на настоящите правила.

2.4. На адвокати, определени и назначени за особени представители в случаите по т.2.3. не се разпределя друга правна помощ за срок от 6 до 12 месеца от назначението в зависимост от размера на изплатеното им възнаграждение.

ІІ. Критерии за определяне на адвокати от ВТАК, вписани в НРПП за осъществяване на правна помощ

3.1. Определянето на адвокати за осъществяване на правна помощ се извършва съгласно изискванията на ЗПП, при съблюдаване на следните принципи:

а) Справедливо и равномерно разпределяне на правната помощ

б) Несменяемост на определения адвокат и осъществяване на правна помощ във всички етапи и фази на производството и пред всички инстанции до окончателното му приключване.

в) Безотказност на правната помощ и добросъвестност при нейното осъществяване.

3.2. При разпределяне на правната помощ се съобразяват и вземат предвид:

а) заявените от адвоката предпочитания относно област на правото, в която желае, съответно не желае да поема работа по осъществяване на правна помощ;

б) професионалния опит и квалификацията на адвоката, определящи възможността и компетенциите за оказване на адекватна и ефикасна правна защита и съдействие;

в) фактическата и правната сложност на случая, за който е допусната правна помощ;

г) предоставяне на правна помощ на същото лице в предходни етапи и стадии на производството или по други производства;

д) количество, брой и сложност на дела и случаи, по които на съответния адвокат е разпределена правна помощ до момента;

е) наличие на дела, по които даден адвокат е бил определен за осъществяване на правна помощ, но не е бил назначен от съответния орган или по някаква причина участието му по делото е прекратено преди приключване на съответната фаза на производството.

ж) ангажираност на адвоката с работа по осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП и такава въз основа на възлагане от клиенти.

з) място на адвокатската кантора и преимуществено извършване на дейността на адвоката в района, в който е предвидено осъществяване на правната помощ.

и) своевременно и прецизно изготвяне и представяне на отчети за осъществената правна помощ;

й) наличие на необосновани откази за поемане на правна помощ.

Разпределянето на правната помощ се извършва въз основа на съвкупна преценка за посочените по-горе обстоятелства, като приоритетно значение имат обстоятелствата по б. «а», б. «б», б. «г» и б. «д».

3.3. Не се разпределя правна помощ на адвокати, които:

а) не са вписани в НРПП или са заличени от регистъра;

б) са дисциплинарно наказани – за период от три месеца от изтърпяване на наказанието.

в) са заявили желание да не бъдат определяни за осъществяване на защита и процесуално представителство за определен период;

г) са във фактическа невъзможност за предоставяне на правна помощ по здравословни или други уважителни причини ;

д) са извършили констатирани от АС или НБПП нарушения на ЗПП или има данни за недобросъвестно или некомпетентно осъществена правна помощ;

е) са отказали два или повече пъти за период от 6 месеца да поемат служебна защита или представителство без основателни причини;

ж) са младши адвокати – в случаите, попадащи под ограниченията на чл.20,ал.6 от ЗА;

з) имат по-малко от 5-годишен юридически стаж – в случаите, когато е необходима защита и представителство пред ВКС и ВАС – съгласно ограничението по чл.24, ал.2 от ЗА

Административният секретар на ВТАК изготвя ежемесечно обобщена справка с информация относно разпределянето на правната помощ между вписаните в НРПП адвокати от колегията, която е на разположение в канцеларията на ВТАК.

Настоящите вътрешни правила се прилагат и при работа по правната помощ чрез въвеждане и използване на електронната система LEVENTS на фирма «ДиУеър» ЕООД (dWare), при съответното съобразяване с функционалните възможности на системата.

Настоящите вътрешни правила са приети с решение на АС на ВТАК № 1 от 01.03.2016 г.


РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ е създаден с цел осигуряване на безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от Великотърновска област, чрез ползване услугите на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ от Великотърновска адвокатска колегия.

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ предоставя безплатна правна помощ на всяко физическо лице, чиито доходи не надвишават определения за страната размер на линията на бедност (който за 2022 година е 413 лева), което се удостоверява с документ от компетентен орган (НОИ, Дирекция „Социално подпомагане“, Бюро по труда, НАП, съд), учебно заведение, работодател и други.

Приемно време:

всеки работен вторник и четвъртък

от 14.00 часа до 17.00 часа

Място за провеждане на консултация:

гр. Велико Търново,

ул. ”Цанко Церковски” № 39, стая № 106