ПРАВИЛА

за определяне на критериите и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на адвокатите и младшите адвокати от Великотърновската адвокатска колегия за една календарна година от бюджет на колегията по параграф: "ПОМОЩИ ЗА АДВОКАТИ"

Раздел I.

Общи положения

Чл.1.(1) Общо събрание на адвокатите от Великотърновската адвокатска колегия определя на годишното си събрание за всяка финансова година в бюджет на колегията средства по параграф: "ПОМОЩИ ЗА АДВОКАТИ".

(2) Тези правила уреждат критериите и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия за една календарна година от предвидените в бюджета на колегията средства.

Чл.2.(1) Право на еднократна финансова помощ от бюджета на Великотърновската адвокатска колегия имат адвокатите и младшите адвокати, членове на Великотърновската адвокатска колегия:

  1. които се нуждаят от финансова средства за лечение на тежки здравословни състояния в случаите, когато те сами не могат или са сериозно затруднени да заплатят лечението си;
  2. изпаднали в трудни житейски ситуации в следствие на бедствия и аварии;
  3. на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година.

(2) Еднократна финансова помощ се предоставя в български лева по банковата сметка, посочена от заявителя.

(3) При заявено желание от страна на заявителя, финансовата помощ може да бъде предоставена и чрез освобождаване от задължението за заплащане на месечните адвокатски вноски към Великотърновската адвокатска колегия за определен период.

(4) Нямат право да получават финансова помощ адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия с наложено дисциплинарно наказание "лишаване от право да упражняват адвокатска професия" за срока на изтърпяване на наказанието.

Раздел IІ.

Отпускане на еднократна помощ на адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия за тежки здравословни състояния.

Чл.3.(1) Помощите за тежки здравословни състояния са следните:

1. Еднократна помощ за медицинска интервенция, извършена в рамките на календарната година, която не се заплаща от НЗОК;

2. Еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства, помощни медицински средства и консумативи за лица с увреждания, които не се заплащат от НЗОК;

3. Други скъпоструващи разходи във връзка с лечението, които не се заплащат от НЗОК;

Чл.4.(1) Право на помощ за тежки здравословни състояния имат адвокатите и младшите адвокати от Великотърновската адвокатска колегия, които страдат от тежко заболяване, лечението на което не могат или са сериозно затруднени да заплатят сами.

(2) Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на болното лице - адвокат или младши адвокат от Великотърновската адвокатска колегия, член на неговото семейство или от упълномощен от тях адвокат или младши адвокат от Великотърновската адвокатска колегия, с изрично писмено пълномощно.

Чл.5.(1) Необходими документи за отпускане на исканата помощ:

1. Заявление до Адвокатския съвет към Великотърновската адвокатска колегия. Заявлението следва да съдържа: трите имена на заявителя - лицето, за което се иска финансовата помощ, трите имена на пълномощника, диагноза на заболяването с кратко разяснение, какво представлява то; какви лекарства, помощни медицински средства и консумативи желае да закупи болното лице и на каква цена са те, разходи на значителна стойност, които болният е направил във връзка с лечението, банкова сметка по която да бъде преведена помощта, приложени документите, изброени в настоящата алинея: от т. 2 до т. 4 и др. както и документи по чл. 5, ал. 2 от настоящите правила;

2. Документи, доказващи заболяването (Епикриза, Експертно решение от ТЕЛК /РЕЛК/ и др.);

3. Рецепта, издадена от лекуващия лекар;

4. Документи, доказващи направени разходи за лечение, за лекарства, помощни медицински средства и консумативи;

(2) При необходимост се изискват и представят и други документи.

Раздел IІІ.

Отпускане на еднократна финансова помощ на адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия, изпаднали в трудни житейски ситуации вследствие на бедствия, инциденти и аварии.

Чл.6. На адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия, изпаднали в трудни житейски ситуации вследствие на бедствия, инциденти и аварии се предоставя еднократна финансова помощ:

1. За осигуряване на временно жилище;

2. За закупуване на вещи от първа необходимост.

Чл.7. (1) Финансовата помощ се отпуска по искане на лицето, адвокат или младши адвокат от Великотърновската адвокатска колегия, изпаднало в трудна житейска ситуация вследствие на бедствие, инцидент и авария.

(2) Необходими документи за отпускане на исканата помощ:

1. Заявление до Адвокатския съвет към Великотърновската адвокатска колегия. Заявлението следва да съдържа: трите имена на заявителя, кратко описание на фактите довели до необходимостта от финансова помощ, банкова сметка, по която да бъде преведена помощта, приложени документите, изброени в настоящата алинея: от т. 2 и т. 3 както и др. документи по чл. 7, ал. 3 от настоящите правила;

2. Документ, удостоверяващ наличие на авария или инцидент, констатирани от компетентен административен орган;

3. Декларация за доходите и имуществото на лицето, изпаднало в трудна житейска ситуация.

(3) При необходимост се изискват и представят и други документи.

Раздел IV.

Отпускане на еднократна финансова помощ на адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия, на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година.

Чл.8. (1) На адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия, на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година се отпуска еднократна финансова помощ при наличие на средства в бюджета на Великотърновската адвокатска колегия - "ПОМОЩИ ЗА АДВОКАТИ" в края на годината.

(2) Финансовата помощ се отпуска по искане на лицето, адвокат или младши адвокат от Великотърновската адвокатска колегия, на когото му се е родило или е осиновил дете през календарната година.

(3) Необходими документи за отпускане на исканата помощ:

1. Заявление до Адвокатския съвет към Великотърновската адвокатска колегия. Заявлението следва да съдържа: трите имена на заявителя, трите имена на детето за което се иска помощта, банкова сметка по която да бъде преведена помощта;

2. Удостоверение от акта за раждане на детето.

(4) При необходимост се изискват и представят и други документи.

(5) За съответната година Адвокатският съвет определя еднакъв размер на помощта за всички деца, за които се предоставя такава.

Раздел V.

Ред за разглеждане на заявленията за предоставяне на еднократна финансова помощ на нуждаещите се адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия от бюджет на колегията параграф: "ПОМОЩИ ЗА АДВОКАТИ".

Чл.9. Заявленията за предоставяне на еднократна финансова помощ на нуждаещите се адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия се приемат в канцеларията на колегията и се разглеждат от Адвокатския съвет към колегията.

Чл.10.(1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ за лечение на тежки здравословни състояния и за предоставяне на финансова помощ на изпаднали в трудни житейски ситуации адвокати и младши адвокати, вследствие на бедствия и аварии, се разглеждат на заседанието на Адвокатския съвет, следващо датата на завеждането им в канцеларията на колегията.

(2) При фактическа сложност Адвокатският съвет може да сформира комисия от трима души, която да подготви писмено становище по случая най-късно до следващото заседание на Адвокатския съвет.

Чл.11. Всички заявленията за отпускане на еднократна финансова помощ на адвокати и младши адвокати от Великотърновската адвокатска колегия, на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година се разглеждат на последното за годината заседание на Адвокатския съвет.

Чл.12.(1). Когато заявленията за получаване на финансова помощ не отговарят на изискванията на настоящите правила, Адвокатският съвет уведомява заявителя писмено и му дава подходящ срок за изправяне на нередовностите. Когато нередовностите не бъдат изправени в дадения срок, Адвокатският съвет оставя заявлението без разглеждане.

(2) Заявленията за предоставяне на финансова помощ, отговарящи на изискванията на настоящите правила се разглеждат от Адвокатския съвет в сроковете по чл. 10 и чл. 11 от тези правила, като съветът взема предвид и писмените становища по чл. 10, ал. 2, когато има подготвени такива.

(3) Адвокатският съвет се произнася с мотивирано решение по всяко допуснато за разглеждане заявление.

(4) Когато приеме, че заявлението е основателно, Адвокатският съвет определя конкретния размер на финансовата помощ, която се предоставя, а също така и начина, по който тя да бъде предоставена.

(5) При предоставена помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства, помощни медицински средства и консумативи за лица с увреждания, лицето получило помощта е длъжно да представи в канцеларията на колегията документ, с който да удостовери, че ги е закупило в срок, определен с решението на Адвокатския съвет за отпускане на помощта.

(6)За решенията на Адвокатския съвет по заявленията за предоставяне на финансова помощ, както и за отказът да бъде допуснати до разглеждане заявленията за предоставяне на финансова помощ, заявителите се уведомяват писмено.

Чл.13.(1) След влизане в сила на решенията на Адвокатския съвет за предоставяне на финансовата помощ, сумите се превеждат по банковите сметки, посочени от заявителите.

(2) Когато е заявено желание от страна на заявителя, размерът на одобрената финансова помощ се приспада от задължението за заплащане на месечните адвокатски вноски към Великотърновската адвокатска колегия за определения в решението на Адвокатския съвет период.

Настоящите правила са приети на основание чл.89, т.2 от Закона за адвокатурата, на заседание на Адвокатския съвет към Великотърновската адвокатска колегия, проведено на 19 април 2017 г.