Пилотен център по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност и други“ работи на територията на област Велико Търново от края на м. март 2021 г. На 22.06.2021 г. бе направено официално откриване на центъра, на което присъстваха заместник-омбудсманътна Република България -Елена Чернева, председателят на НБПП-Наталия Илиева, ръководителят на проекта-Диляна Гитева, председателят на АС и членове на АС при ВТАК, адвокати и ромски медиатор, работещи по проекта,както и други гости.

Проектът е изцяло финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Една от основните му цели е да разгърне системата за правна помощ към повече граждани от уязвими групи, както и да засили ролята на държавата в областта на домашното насилие, изпълнявайки ангажиментите й да осигури равен и открит достъп до правосъдие и правна помощ на лица, чиито основни човешки права са нарушени.

Чрез работата по проекта следва да се улесни достъпа до правна помощ и правосъдие на представители на уязвими групи, включително жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца, жени от малцинствен произход и/или от отдалечени и географски изолирани райони, чрез въвеждане на мобилни екипи за правна помощ на територията на Област Велико Търново. Следва да се има предвид, че правна помощ се предоставя и на други уязвими групи, извън основния фокус на проекта, отговарящи на критерия и живеещи под прага на бедност и/или в отдалечени и изолирани селски райони.

Координатор на проекта е адв. Доброслава Керекова (0888972449), правна помощ се осъществява от адвокатите Ирена Стасинопулу, Цветомира Йорданова, Калина Лупова, Венцислав Фоти и Благой Златанов(определени от НБПП след проведен за това конкурс), със съдействието на ромския медиатор Валери Ангелов. Консултации се предоставят на граждани в Регионалния център за консултиране към Адвокатска колегия Велико Търново на ул. „Цанко Церковски“ № 39 или по места, при изявено желание от нуждаещи се.