На 27.01.2024 година в залата на Община Велико Търново се проведе редовното Общо събраниена Адвокатска колегия Велико Търново. Присъстващите на събранието адвокати изслушаха и приеха отчета за дейността на Адвокатския съвет, доклада на Контролния съвет и отчета на Дисциплинарния съд за 2023 година. Беше приет бюджета на колегията за 2024 година. Събранието избра делегати за Общото събрание на адвокатите от страната. Приветствия към всички адвокати от колегията поднесоха председателят на Административен съд Велико Търново Йорданка Матева, председателят на Окръжен съд Велико Търново Теодорина Димитрова, заместник-председателят на Районен съд Велико Търново Кирил Хаджитанев, заместникът на административният ръководител на Окръжна прокуратура Цани Попов и началникът на отдел „Разследване“ при ОД на МВР Велико Търново Владимир Шомов.