На 25.02.2023 г. в гр. София се проведе Общото събрание на адвокатите от страната, свикано от Висшия адвокатски съвет в изпълнение разпоредбата на чл. 111 от Закона за адвокатурата. В него взеха участие и великотърновските адвокати чрез избраните от общото събрание на колегията делегати и участници по право.

Общото събрание на адвокатите от страната прие отчетите на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд и доклада на Висшия контролен съвет за работата им през 2022 г., които бяха представени в кратки резюмета от техните председатели.

Участниците в събранието изразиха безпокойството си от съществуващите междуличностни противоречия в ръководството на Висшия адвокатски съвет, които се отразяват негативно на работата на органа и които ясно се проявиха по време на дебатите. Заради тези противоречия делегатите гласуваха недоверие на Висшия адвокатски съвет и препоръчаха на членовете му да подадат оставка.

На събранието бяха взети решения за насоките, в които следва да се подготвят изменения в Закона за адвокатурата, а именно: ограничаване на възможността за прием на адвокати без успешно издържан изпит; избиране на висшите органи на адвокатурата да става пряко от всички адвокати, а не чрез представители; размерът на вноските към Висшия адвокатски съвет да се определя от общото събрание на адвокатите от страната, като в негова компетентност се възложи и придобиването и разпореждането с недвижими имоти и др.

ОСАС прие декларация за тревожното състояние на върховенството на правото и спешната необходимост от съдебна реформа.