Информация за адвокатите от Адвокатска колегия-

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката приАдвокатската колегия в периода от 01.07.2022 г. до31.12.2022 г.

/ Всписъка са включениодобрените и закупени отАдво- катския съвет юридически заглавия, а така същои подарените от различни организации и частни лицакниги. Не са включениабониранитепериодичнииздания/вестници, списания/

2022 г . / юли – декември/

1.Тренчев, Сотир. Свидетелят от Преспа. Голямата истина.: Геноцидът набългарите във Вардарска Македония. София : Сиела, 2020.

2. Николов, Ясен. Стопанската непоносимост и непреодолимата сила. София : Сиела, 2022.

3. 70 години Закон за задълженията и договорите. : Сборник. София : Сиби :

Унив. издат. „Паисий Хилендарски“, 2022.

4.Овчаров, Мирослав. Изключващи обществената опасност на деянието обстоя-

телства по българското наказателно право. : ( Теоретичен модел за законодателно развитие ). София : Сиела, 2022.

5.Димитрова, Мариела. Марката. : Личният почерк в бизнеса. Варна : Славена,

2021.

6. Баева, Искра, Венцислав Петров. История на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. :130 години от създаването му. София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2022.

7. Събев , Събин. Процедури на договаряне при възлагане на обществени поръчки. : Монография. Велико Търново : Институт за знание , наука и иновации, 2022.

8. Тосков, Ивайло. Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди , причинени от изпълнител. София : Сиби, 2022.

9. Хорозов, Георги. Менителнично – правни отношения. : Приложен коментар. :

Съдебна практика. София : ИК Труд и право , 2022.

10.Чифчиева, Мирослава. Принудителни административни мерки. София : Сиби, 2022.

11.Пандилова, Надя. Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост ( чл. 123 и 134 НК ). София : Сиела, 2022.

12.01.2023 г.Изготвила :Екатерина Павлова-Сариди

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия-

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката приАдвокатската колегия в периода от 01.01.2022 г. до30.06.2022 г.

/ Всписъка са включениодобрените и закупени отАдво- катския съвет юридически заглавия, а така същои подарените от различни организации и частни лицакниги. Не са включениабониранитепериодичнииздания/вестници, списания/

2022 г .

1.сп.“DE JURE”-официално издание на Юридически факултет на ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“-2021 - № 1 ( 22 ) и № 2 ( 23 ).

2.Йочев,Евгени.Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт ( 1944 – 1948 ). С. :

ЦОА“Кръстю Цончев“, 2022.

3.Ангелова – Ховагимян, Емилия.Пациентска безопасност. Б.м. : Изд.МАКРОС, 2022.

4.Сборник научни изследвания в чест на проф. Цанка Цанкова. Съставит. :

Венцислав Петров; Науч.ред.: Екатерина Матеева, Анна Станева. С. : Унив.изд.

„Св.Климент Охридски“, 2022.

5.Савова,Илиана. Бежанско право. С. : Сиби, 2022.

6.Колев,Николай. Търговски дружества. : Синтез и коментар на практиката на

Върховния съд и на Върховния касационен съд. С. : ИК“Труд и право“, 2021.

7.Световете на Кристиан.. / Състав. : Галя Йончева. С. : Сиби, 2021.

8.Митева,Илияна.Административноправен режим относно хората с увреждания

в българското законодателство. С. : Сиела, 2021.

9.Брак и отношения между съпрузите. : Дискусионник по семейно право.

Пловдив : Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2022.

10.Илкова,Ралица,Петя Тянкова.Новите положения в административното наказване : Коментар на измененията и допълненията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. С. : Сиела, 2021.

11.Кръстев,Драгомир. Правни основи на киберсигурността.: Т.1.:Теоретични и

международноправни аспекти. Варна : „Стено“, 2021.

12.Кръстев,Драгомир. Правни основи на киберсигурността.:Т.2.:Технологични и наказателноправни аспекти. Варна : Стено, 2021.

13.Петров,Васил.Проблеми на българското наследствено право.: Статии,библио

графии. С. : Нова звезда, 2021.

14.Иванов,Светослав.Водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право. С. : ИК“Петко Венедиков“, 2021.

15.Тихолов,Стефан. Три юридически есета. : Погасителна давност. Имуществе-

но санкциониране. Данъчна нищожност. Ловеч : Инфовижън, 2016.

12.07.2022 г.Изготвила :Екатерина Павлова-Сариди-


Информация за адвокатите от Адвокатска колегия-

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката приСъвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2021 г. до21.07.2021 г.

/ Всписъка са включениодобрените и закупени отАдво- катския съвет юридически заглавия, а така същои подарените от различни организации и частни лицакниги. Не са включениабониранитепериодичнииздания/вестници, списания/

2021 г .

1.Йочев, Евгени. В служба на българското правосъдие и на адвокатурата.:

История наСъюза на българските адвокати ( 1920 -1944) . С. : ЦОА“Кръстю Цончев“, 2020.

2.Балканджиева, Благовеста.Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ 2005-2020.: Юбилеен алманах. С. : ЦОА“Кръстю Цончев“, 2020.

3.Александров, Васил. Задатъкът по българското частно право.С. : Сиела, 2020.

4.Георгиев, Анастас. Правен режим на публичните предприятия в България. С. :

Сиела,2021

5.Грошев,Чавдар. Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание..: Теоретико-практически коментар. Пловдив :ВУСИ-Висше училище по сигурност и икономика, 2020

6.Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището, кореспонденцията

[Прев. от англ., предг. Красимир Кънев]. С. : Сиби, 2020.

7.Митова – Ганева, Катя. Познатият непознат Марко Тотев. В.Търново: Фабер,

2020

8.Торманов,Захари.Договорът.:практическо ръководство за търговски и граждански договори.:коментар;над 120 примерни образци.-7.прераб. и доп.изд.

С. : Сиби, 2020

9.Решения на Европейския съд по правата на човека. : Делото Багиров срещу

Азербайджан. Делото Бьоз срещу Белгия. Делото Национално сдружение „Еко-

гласност“ срещу България. С. : ЦОА „Кръстю Цончев“, 2021

10.Калайджиев, Ангел. Кооперация. С. : Сиби, 2021

11.Милчева,Мила.Йордан Минчев–мисия адвокат.: 64 години във Великотърновската адвокатура. Велико Търново : Фабер, 2020.

12.Семов, Атанас. 10 минути с Правото на ЕС. : Наръчник за адвокати.С. : Фон-

дация „Център за обучение на адвокати“Кръстю Цончев“, 2021

13.Семов, Атанас. Най – важното за Правото на ЕС.: Требник.[С.] : Център за

обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, 2021.

14.Раданова,Юлия. Медиацията в брачните отношения. С. : Сиби, 2021.

15.Списание „DE JURE”-официално издание на Юридически факултет на ВТУ

„Св.св.Кирил и Методий“; кн. 1 (20), кн. 2 (21)/ 2020 г.

16.Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема : Кон-

фликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. 29 ноември 2019 г.,В.Търново; ВТУ „Св.св.Кирил и Ме

тодий“-Юридически факултет. Велико Търново : Фабер, 2020.

17.Йордански, Станислав. Регламентът „Брюксел IV”: Наследяването в Евро-

пейския съюз.: Коментар. С. : Сиела, 2021.

21.07.2021 г.Изготвила :Екатерина Павлова-Сариди

/библиотекар при САК/

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия - Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.08.2020 г. до 31.12.2020 г.

/ В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

2020 г. /август- декември/

1. Попова, Жасмин.Право на Европейския съюз.3-то основно прераб. и доп.

изд. С. : CIELA, 2015.

2. Стоев,Симеон и др.Възпитателното въздействие на съдебния процес. /

Симеон Стоев, Димитър Попов, Стоян Зланев. С. : Мин. на правосъдието:Вър-

ховен съд, Главна прокуратура на НРБ : ЦСА,1985.

3.Държавно право на буржоазните страни и на страните, освободили се от

колониална зависимост / А.А.Мишин, В.З.Пулянов,Р.Х.Вилданов, Г.В.Бараба-

шев; Прев. Я.Радев.С.“ Наука и изкуство, 1972.

4.Дацов, Венцислав. Отказът от субективни права. С. : Сиби, 2020.

5.50 [Петдесет] години Закон за административните нарушения и нака-

зания – история, традиции, бъдеще.:Сборник доклади./ Съставит. : Цветан Сив-

ков, Капка Георгиева, Пламен Панайотов, Николета Кузманова. С. : Унив.изд.

„Св. Климент Охридски“, 2020.

6.Милчева, Мила. Йордан Минчев–мисия адвокат.: 64 години във Вели-

котърновската адвокатура. Велико Търново: Фабер, 2020.

7.Средкова, Красимира.Трудово право : Лекции: Специална част.:дял II:

Колективно трудово право.:[ Учебник ].С. :Унив.издат.“Св.Климент Охридски“

2019.

8.Liber Amicorum.: В чест на доц. Д-р Юлия Захариева. Съставит. : Станис-лав Костов, Иван Стойнев, Христо Христев;Рец.: Нели Огнянова,Атанас Семов

С.: Унив.издат.“Св.Климент Охридски“, 2020.

Изготвила : Екатерина Павлова – Сариди

(библиотекар на ВТАК )

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2020 г. до 31.07.2020 г.

В списъка са включени одобрените и закупени от Адвокатския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания, вестници и списания.

2020 г. /януари- юли/

1. Списание ”DE JURE”-2019 г.- № 1(18) и № 2 (19).-официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

2.Венедиков, Петко. Система на българското наследствено право. 3.доп. изд. Ред. Светослав Иванов. София: ИК „Петко Венедиков“, 2019.

3.Русев, Богдан Русев. Домашното насилие. Понятие и семейноправни аспекти. София : ИК „ Петко Венедиков“, 2020.

4.Тянкова, Янка. Производство по стабилизация. Велико Търново : Абагар,2020.

5.Панонски легенди. : Жития на Св. Кирил и Методия. Прев. Николай Лазурин. Фототип. изд. Севлиево: К-во „Братство“, [1942].

6.Пунев, Анастас. Спиране на исковото производство. София : Сиби, 2020.

7.Българско гражданско процесуално право. Авт. кол : Живко Сталев, Анелия Мингова, Валентина Попова, Огнян Стамболиев, Ружа Иванова. 10 прераб. и доп. изд. Второ по действащия ГПК. София : Сиела, 2020.

8.Мирчева, Красимира. Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес. София : Сиела, 2020.

9.Даскалов, Вълчин. Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството. София : Сиела, 2019.

10.Радев, Стефан. Отговорност на държавата и общините за вреди.: Административноправни аспекти. София : Сиела, 2020.

11.Шопов, Ангел. Унищожаемост на договорите поради измама. Науч. ред. Красен Стойчев. София : Сиби, 2019.

12.Илиева, Ваня. Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес. София : Сиела, 2020.

13.Кръстева, Здравка. Свидетелите очевидци в наказателното производство в светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката. София : Сиела, 2019.

Изготвила : Екатерина Павлова – Сариди

(библиотекар на ВТАК )

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия - Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

/ В списъка са включени одобрените и закупени от Адвокатския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/.

2019 г. /юли- декември/

1.Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална Република Германия. [ С. ]. Фондация „ Конрад Аденауер“, Програма за върховенство на закона за Югоизточна Европа:Унив. Издат. „Св. Кл.Охридски“,2019.

2.Цонева,Силвия.Английско и българско деликтно право. ( сравнително-правно изследване ) . С. : Авангард прима, 2019.

3.Сивков,Цветан.Измененията на АПК от есента на 2018 г.С. : Сиби,2019.

4.Сарафов, Павел. Съседското право като институт на вещното право вБългария. С. : Сиела, 2018.

5.Вейкманс,Франк и др. Вертикални споразумения ЕС – България. [С.] :Сиби, 2018.

6.Долапчиев,Никола. Наказателно право : Обща част.-фототипно изд.[на изд. от 1945 г. ]. С. : Издателство на БАН, 1994.

7.Банков,Николай. Правото на ненаказаните. Карлово: б.изд., 2019.

8.Хаджийска,Аделина. Съдебните актове в наказателния процес. С. :Сиела, 2019.

9.Ефективна правна помощ при вземане на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ в досъдебното производство. : Наръчник за адвокати.С. :Б.изд., 2019.

10.Овчаров,Мирослав. Престъпленията против спорта по българското наказателно право. С. : Сиби, 2019.

Изготвила : Екатерина Павлова – Сариди

(библиотекар на ВТАК )

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия -

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

/ В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

2019 г. /януари- юни/

1.Борисов,Борислав. Медиацията в българския граждански процес.В.Търново:Унив.изд.“Св.св.Кирил и Методий“,2018.

2.Пенев,Пенчо.Адвокатът, конституцията, приложимото право : с анотирана

практика на Конституционния съд. Б.м.: Фабер : Висш адв.съвет, 2018.

3.Николова,Розалина. Глобата по българското наказателно право.София:

Сиела, 2019.

4.Йосифова,Таня. Действие на договора по отношение на лицата. София:

Сиби, 2019.

5.Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство:сбор-

ник доклади от Международна научна конференция,посветена на 50 г. от

влизането в сила на НК от 1968 г., проведена в София на 8-9 май 2018 г.

София: УИ „ Св.Климент Охридски“, 2018.

6.Списание „DE JURE”-официално издание на Юридическия факултет на

ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, 2017, № 1(14), 2 (15).

7.Списание „DE JURE”- официално издание на Юридическия факултет на

ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, № 1(16), 2 (17)

8.Речник по право на Европейските общности. С.: Наука и изкуство,1998.

9.Советское уголовное право.Общая часть.Москва:Издательство Московского

университета, 1974.

10.Советское уголовное право.Особенная часть.Москва:Издательство Москов-

ского университета,1975.

11. Павлов,Стефан. Развитие на наказателнопроцесуалната система на НРБ

на съвременния етап. С. : БАН, 1976.

12.Филчев,Никола.Теоретични основи на наказателното законотворчество.

С.: Сиела, 2004.

13.Соde civil.[Quatre -vingt-quinzieme edition].Paris: Dalloz, 1995-96.

14.Favoreu,Louis,L.Philip.Les grandes decisions du conseil constitutionnel.6e edi-

tion. Paris: Sirey,1991.(collection Droit Public).

15.Vincent,Jean,Serge Guinchard.Procedure civile.23e edition.Paris:DALLOZ,

1994.

16.Starck,Boris и др. Obligations.2.Contrat./ Boris Starck,Henry Roland,Laurent

Boyer / quatrieme edition 1993. Paris :Litec-Librare de la Cour de cassation,1993.

17.Cas,Gerard, R. Bout.Lamy droit economique Concurrence.Distribution.

Consommation. Paris: Lamy S.A., 1993.

18.Павлов,Стефан.Наказателен процес на Народна Република България.С.:

Наука и изкуство, 1979.

19.Добчев, Петко. 130 години Министерство на правосъдието 1879-2009.:

Юбилеен алманах;Науч.ред. Д.Доковска.С.:Сиби, 2009.

20.125 години Прокуратура в България. Състав. Малена Филипова и др.;

София: Сиела софт енд паблишинг, 2006.

21.Ганчев, Борислав. Производство по търговски спорове.С.: Сиби, 2019.

22.Таков, Кристиан. Истина и справедливост.:[Сборник публицистика;

Състав.Радомир Мирчев]. С. : Сиби, 2019.

23.Тошкова-Николова, Д.,Невин Фети.Защита на личните данни.: Приложен

коментар,разяснения и практически решения по новата правна уредба.

Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679.

Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни. София : ИК

„Труд и право“, 2019.

24.Танчева,Христина.Отговорност за вреди от дефектни продукти.С.:Сиби,

2019.

25.Германов,Герман.Деянието на служител под прикритие.Член 12б от Нака-

зателния кодекс.С.: Сиела, 2019.

26.Гочев,Янко.История на Пловдивската адвокатура.Велико Търново:Фабер,

2017.

27.Панайотова–Чалъкова,Люба.Собственост–развитие и перспективи:Влия-

ние на конституционната и европейската съдебна практика.С.:Сиела,2019.

Изготвила : Екатерина Павлова–Сариди

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия -

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 16.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

/ В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

2018 г. /юли-декември/

1.Христев,Христо.Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото

на Европейския съюз. С.: Сиела, 2018.

2.Голева,Поля.Деликтно право.(Непозволено увреждане).4.преработено и до-

пълнено изд. С. : Нова звезда, 2018.

3.Обезпеченията в материалното и в процесуалното право.: Приложен комен-

тар.Проблеми на правоприлагането.Анализ на съдебната практика.Авт.кол.;

Общо съставит. и ред. Огнян Герджиков. С.: ИК “Труд и право“, 2018.

4.Русева,Невена. Престъпления срещу личността,извършени при професио-

нална непредпазливост. С.: Сиела, 2018.

5.Таков,Кристиан. Гражданско право.: Правни научни изследвания.С.: Сиби,

2018.

6.Димитров,Красимир.Нотариални производства. 2.актуал.изд.С.:Сиела,2018.

7.Предизвикай:Етажната собственост.: 2008-2018.( с 32 тематични карти).Т.I.

ЗС,Глава IV.Съставит. Стоян Ставру. С.: Сиела, 2018.

8.Предизвикай:Етажната собственост.: 2008-2018.Т.II. ЗС,Глава IV.Съставит.

Стоян Ставру. С. : Сиела, 2018.

9.Практически наръчник за адвокати.:Как да защитаваме дете в конфликт

със закона ? С. : Международна защита за децата (Defence for children

international)-Белгия, 2018.

10.Достойни в процеса:Наръчник за укрепване на процесуалните права на

лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателния

процес С. : БХК, 2018.

11.Коев,Красимир.Договорът за факторинг в българското право.С. : Сиби,

2017.

12.Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет „Св.св.

Климент Охридски“ 1892-2017. С. : Университетско издателство

„Св.Климент Охридски“, 2018.

13.Янкулова,Соня,Т.Николова. Промените в Административнопроцесуалния

кодекс 2018. : Приложен коментар.Нормативен текст.С.: ИК“Труд и право“

2018.

14.Пенев,Пенчо.Адвокатът,конституцията,приложимото право.: с анотирана

практика на Конституционния съд. [Б.м.] : Фабер: Висш адвокатски съвет,

2018.

Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

Новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2018 г. до 15.07.2018 г. / В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

2018 г. /януари-юли/

1.Лазаров,Кино.Актуални трудове:Принудителни административни мерки.

Недействителност на административните актове.Обвързана компетентност и

оперативна самостоятелност.С.: Сиела,2017.

2.Воденичаров,Александър. Европейско дружество.,Societas Europaea-SE.

С.: Сиела, 2018.

3.Коев,Красимир.Договорът за факторинг.С.: Сиби, 2017.

4.Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика.Ч.5.

Действия на задълженията-изпълнение,неизпълнение,забава на кредитора

(чл.63-98).Съставител Константин Кунчев. С.: Сиби,2018.

5.Манева,Веселина. Закрила на правата на интелектуална собственост. :

Правоприлагане и експертиза. С.: Сиела, 2017.

6.Давидкова-Димитрова,Десислава.Защитникът в наказателния процес на

Република България.С.: Сиби,2017.

7.Митов,Георги.Наказателни дела от частен характер.С.:Сиби,2017.

8.Радев,Емил. Оздравителният план.С.: ИК „Труд и право“,2018.

9.Предизвикай: Съдебната практика!: Гражданско процесуално право.:

Сборник: 2017.Съставители: Ст.Ставру,Р.Ненков. С.:Сиела,2018.

10.Предизвикай:Съдебната практика! Гражданско право:2017.: Сборник.

Съставители:Ст.Ставру,Р.Ненков. С.: Сиела, 2018.

11.Марков,Румен.Принудата и новият чл.16а от Наказателния кодекс.

С.: Сиби,2017.

12.Марков,Румен.Стадият на приготовлението.С.:Сиела,2017.

13.Ройчев,Янко. Частното обвинение в българския наказателен процес.

С.:Сиела, 2017.

14.Голева,Поля,Красен Стойчев.Юридически лица с нестопанска цел.:

Гражданскоправен режим.С.:Български център за нестопанско право,2018.

15.Костов,Ивайло.Преклузията за възражения на ответника в общия исков

процес.С.:Сиби,2017.

16.Дерменджиев,Иван.Административният акт.[факсимилно изд. на изд.

от 1985 г. на издателство „Наука и изкуство“]. С.:Университетско изд.

„Св.Климент Охридски“, 2017.

17.Деков,Димитър.Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и

България.Компетентен съд и приложимо право.С.: Университетско

издателство „Паисий Хилендарски“,2017.

18.Антов,Николай.За истината, справедливостта и морала в живота и в

правото. Пазарджик: Рони дизайн,2017.

19.Научни четения на тема „ Правни норми и правни принципи“:Сборник

доклади от научна конференция,организирана от катедра „Теория и история

на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на

Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, проведена в София

на 15 май 2017г. С.:УИ“Св.Кл.Охридски“,2017.

20.Шаркова,Мария.Медицинският деликт.:Изследване на съдебната практика

(2007-2017).С.: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,2018.

21.Дряновски,Борислав.История на Варненската адвокатура(1878-2015).

Варна:Славена,2015.

22.Туртуриков,Георги.История на Хасковската адвокатура(1879-2015).

Велико Търново: АБАГАР,2015.

23.Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ. С.: Център за

обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,2015.

24.Годишник на департамент „Право“.Нов български университет.

Департамент „Право“ 2016.Т.6. В памет на проф.Владимир Петров,д.н.

С.:НБУ,2016/2017.

25.Цанкова,Катина.Мигове в бяло.[Стихотворения].Б.м:Б.изд.,Б.г.

26.55 най-важни решения на съда на Европейските общности(с коментари).

Съставител:Атанас Семов. С.: Институт по Европейско право,2007.

27.Договор от Лисабон.: Консолидирани текстове и коментари.Съставит.и

предговор Атанас Семов,Христо Христев. С. : Унив. издат.“ Св.Климент

Охридски“: Институт по Европейско право, 2012.

28.Семов,Атанас.Правна система на ЕС : Фундаментална доктрина за европей

ската интеграция.Източници на Правото на ЕС.С.: Институт по Европейско

право, 2017.

29.Чакърова-Димитрова,Изабела.Разумният срок в административния

процес.Велико Търново: Фабер, 2017.

30.Стоянов,Николай.Прекратяване на трудовия договор без предизвестие.:

Правни основания.Въпроси и отговори.Актуална съдебна практика.С.:

ИК „Труд и право“, 2017.

31.Златанов,Благой.Договорът за финансов лизинг. Велико Търново:

Унив.издат.“Св.св.Кирил и Методий“, 2018.

32.Наказателното правораздаване-традиции и перспективи.:Сборник доклади

от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки

на Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охрид-

ски“,проведена в София на 6 ноември 2017г. Съставители :П.Панайотов,

Р.Илкова,Ив.Цонков.С.:УИ „Св.Климент Охридски“, 2018.

33.Консоло,Джузепе.Атентатът срещу папата.:Истинската история.Прев. от

итал.ез.Ани Томова.С.: УИ“Св.Климент Охридски“, 2018.

34.“Приложение на конституционните принципи в публичното и частното

право“. Юбилейна международна научна конференция.: 25 години Юриди

чески факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ и 25 години от приемане

на Конституцията на РБългария 06-07 октомври 2016г.:(сборник доклади).

В.Търново: Унив.издат. „Св.св.Кирил и Методий“,2017.

35.Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на

Република България в Европейския съюз.В.Търново, 12 декември 2017 г. :

(сборник доклади от кръгла маса на тема). [В.Търново]: Фабер, 2018.

36.Семов,Атанас., катедра „Жан Моне“. Права на гражданите на ЕС: Том


Информация за адвокатите от Адвокатска колегия-Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Адвокатската колегия в периода от 22.07.2021 г. до31.12.2021 г.

1.Вангелова,Златка.Колективни (малцинствени ) права – правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по Търговския

закон.; науч.ред.Поля голева. С. : Сиби, 2021.

2.Пенова, Албена. Активното слушане в медиацията. С. : Даная интернешънъл,

2021.

3.Консоло, Джузепе.Атентатът срещу папата. : Истинската история.2.изд. С. :

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021.

4.Баланов, Йордан. Безвестното отсъствие. В.Търново : Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2016.

5.Стамболиев, Огнян, Таня Градинарова. Обективно съединяване на искове в гражданския процес. С. : Сиела, 2021.

6.Канатова – Бучкова, Веселина. Въпроси на административния процес. С. :

Сиби, 2021.

7.Адвокатури. : Наръчник на добрите практики. Б.м. : Фондация „Институт за

право и правосъдие“, [ 2020 ].

8.Балабанова, Маргарита. Дружествен дял в ООД. С. : Сиела, 2021

9.Ганев, Венелин. Законъ соудный людьмъ. : Правно-исторически и правно-аналитични проучвания. [ фототип.изд. ]. С. : Сиби, 2021

07.01.2022 г.Изготвила :Екатерина Павлова-Сариди