Информация за адвокатите от Адвокатска колегия -

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 16.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

/ В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

2018 г. /юли-декември/

1.Христев,Христо.Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото

на Европейския съюз. С.: Сиела, 2018.

2.Голева,Поля.Деликтно право.(Непозволено увреждане).4.преработено и до-

пълнено изд. С. : Нова звезда, 2018.

3.Обезпеченията в материалното и в процесуалното право.: Приложен комен-

тар.Проблеми на правоприлагането.Анализ на съдебната практика.Авт.кол.;

Общо съставит. и ред. Огнян Герджиков. С.: ИК “Труд и право“, 2018.

4.Русева,Невена. Престъпления срещу личността,извършени при професио-

нална непредпазливост. С.: Сиела, 2018.

5.Таков,Кристиан. Гражданско право.: Правни научни изследвания.С.: Сиби,

2018.

6.Димитров,Красимир.Нотариални производства. 2.актуал.изд.С.:Сиела,2018.

7.Предизвикай:Етажната собственост.: 2008-2018.( с 32 тематични карти).Т.I.

ЗС,Глава IV.Съставит. Стоян Ставру. С.: Сиела, 2018.

8.Предизвикай:Етажната собственост.: 2008-2018.Т.II. ЗС,Глава IV.Съставит.

Стоян Ставру. С. : Сиела, 2018.

9.Практически наръчник за адвокати.:Как да защитаваме дете в конфликт

със закона ? С. : Международна защита за децата (Defence for children

international)-Белгия, 2018.

10.Достойни в процеса:Наръчник за укрепване на процесуалните права на

лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателния

процес С. : БХК, 2018.

11.Коев,Красимир.Договорът за факторинг в българското право.С. : Сиби,

2017.

12.Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет „Св.св.

Климент Охридски“ 1892-2017. С. : Университетско издателство

„Св.Климент Охридски“, 2018.

13.Янкулова,Соня,Т.Николова. Промените в Административнопроцесуалния

кодекс 2018. : Приложен коментар.Нормативен текст.С.: ИК“Труд и право“

2018.

14.Пенев,Пенчо.Адвокатът,конституцията,приложимото право.: с анотирана

практика на Конституционния съд. [Б.м.] : Фабер: Висш адвокатски съвет,

2018.

Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

Новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2018 г. до 15.07.2018 г. / В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

2018 г. /януари-юли/

1.Лазаров,Кино.Актуални трудове:Принудителни административни мерки.

Недействителност на административните актове.Обвързана компетентност и

оперативна самостоятелност.С.: Сиела,2017.

2.Воденичаров,Александър. Европейско дружество.,Societas Europaea-SE.

С.: Сиела, 2018.

3.Коев,Красимир.Договорът за факторинг.С.: Сиби, 2017.

4.Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика.Ч.5.

Действия на задълженията-изпълнение,неизпълнение,забава на кредитора

(чл.63-98).Съставител Константин Кунчев. С.: Сиби,2018.

5.Манева,Веселина. Закрила на правата на интелектуална собственост. :

Правоприлагане и експертиза. С.: Сиела, 2017.

6.Давидкова-Димитрова,Десислава.Защитникът в наказателния процес на

Република България.С.: Сиби,2017.

7.Митов,Георги.Наказателни дела от частен характер.С.:Сиби,2017.

8.Радев,Емил. Оздравителният план.С.: ИК „Труд и право“,2018.

9.Предизвикай: Съдебната практика!: Гражданско процесуално право.:

Сборник: 2017.Съставители: Ст.Ставру,Р.Ненков. С.:Сиела,2018.

10.Предизвикай:Съдебната практика! Гражданско право:2017.: Сборник.

Съставители:Ст.Ставру,Р.Ненков. С.: Сиела, 2018.

11.Марков,Румен.Принудата и новият чл.16а от Наказателния кодекс.

С.: Сиби,2017.

12.Марков,Румен.Стадият на приготовлението.С.:Сиела,2017.

13.Ройчев,Янко. Частното обвинение в българския наказателен процес.

С.:Сиела, 2017.

14.Голева,Поля,Красен Стойчев.Юридически лица с нестопанска цел.:

Гражданскоправен режим.С.:Български център за нестопанско право,2018.

15.Костов,Ивайло.Преклузията за възражения на ответника в общия исков

процес.С.:Сиби,2017.

16.Дерменджиев,Иван.Административният акт.[факсимилно изд. на изд.

от 1985 г. на издателство „Наука и изкуство“]. С.:Университетско изд.

„Св.Климент Охридски“, 2017.

17.Деков,Димитър.Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и

България.Компетентен съд и приложимо право.С.: Университетско

издателство „Паисий Хилендарски“,2017.

18.Антов,Николай.За истината, справедливостта и морала в живота и в

правото. Пазарджик: Рони дизайн,2017.

19.Научни четения на тема „ Правни норми и правни принципи“:Сборник

доклади от научна конференция,организирана от катедра „Теория и история

на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на

Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, проведена в София

на 15 май 2017г. С.:УИ“Св.Кл.Охридски“,2017.

20.Шаркова,Мария.Медицинският деликт.:Изследване на съдебната практика

(2007-2017).С.: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,2018.

21.Дряновски,Борислав.История на Варненската адвокатура(1878-2015).

Варна:Славена,2015.

22.Туртуриков,Георги.История на Хасковската адвокатура(1879-2015).

Велико Търново: АБАГАР,2015.

23.Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ. С.: Център за

обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,2015.

24.Годишник на департамент „Право“.Нов български университет.

Департамент „Право“ 2016.Т.6. В памет на проф.Владимир Петров,д.н.

С.:НБУ,2016/2017.

25.Цанкова,Катина.Мигове в бяло.[Стихотворения].Б.м:Б.изд.,Б.г.

26.55 най-важни решения на съда на Европейските общности(с коментари).

Съставител:Атанас Семов. С.: Институт по Европейско право,2007.

27.Договор от Лисабон.: Консолидирани текстове и коментари.Съставит.и

предговор Атанас Семов,Христо Христев. С. : Унив. издат.“ Св.Климент

Охридски“: Институт по Европейско право, 2012.

28.Семов,Атанас.Правна система на ЕС : Фундаментална доктрина за европей

ската интеграция.Източници на Правото на ЕС.С.: Институт по Европейско

право, 2017.

29.Чакърова-Димитрова,Изабела.Разумният срок в административния

процес.Велико Търново: Фабер, 2017.

30.Стоянов,Николай.Прекратяване на трудовия договор без предизвестие.:

Правни основания.Въпроси и отговори.Актуална съдебна практика.С.:

ИК „Труд и право“, 2017.

31.Златанов,Благой.Договорът за финансов лизинг. Велико Търново:

Унив.издат.“Св.св.Кирил и Методий“, 2018.

32.Наказателното правораздаване-традиции и перспективи.:Сборник доклади

от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки

на Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охрид-

ски“,проведена в София на 6 ноември 2017г. Съставители :П.Панайотов,

Р.Илкова,Ив.Цонков.С.:УИ „Св.Климент Охридски“, 2018.

33.Консоло,Джузепе.Атентатът срещу папата.:Истинската история.Прев. от

итал.ез.Ани Томова.С.: УИ“Св.Климент Охридски“, 2018.

34.“Приложение на конституционните принципи в публичното и частното

право“. Юбилейна международна научна конференция.: 25 години Юриди

чески факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ и 25 години от приемане

на Конституцията на РБългария 06-07 октомври 2016г.:(сборник доклади).

В.Търново: Унив.издат. „Св.св.Кирил и Методий“,2017.

35.Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на

Република България в Европейския съюз.В.Търново, 12 декември 2017 г. :

(сборник доклади от кръгла маса на тема). [В.Търново]: Фабер, 2018.

36.Семов,Атанас., катедра „Жан Моне“. Права на гражданите на ЕС: Том II.

Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение.С.:Универ

ситетско изд.“Св.Климент Охридски“ : Институт по Европейско право,

2013.(Библиотека Студии по Европейско право).

37.Семов,Атанас.Съвременното международно правораздаване.: Том II :

Съдът на Европейския съюз.; Състав. и обща ред. Маргарит Ганев. С. :

Институт по международно право:Институт по Европейско право, 2011.

38.Семов,Атанас.Съвременното международно правораздаване.: Измененията

в правната уредба на съдебната система на ЕС след Лисабонския договор.:

Приложение към том II.:Съдът на Европейския съюз. С.:Институт по между

народно право : Институт по Европейско право, 2013.

39.Семов,Атанас.И аз за Япония.:[пътеписи]. С.: Унив.издат.“Св.Кл.Охридски

Новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. / В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

2017 г. /юли-декември/

1.Списание „DE JURE” - 2015г., бр. 1 /10/ и 2 /11/

2.Списание „DE JURE”- 2014г., бр. 1/8/

3.Годишник на ДепартаментПраво“/Нов Български университет. Департамент„Право“ 2015. Т. 5.:[Юбилейно изд.]/:[25 г. НБУ]/ В памет на проф. Богдан Богданов,д.н.

4.Национална конференция „ 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?, [София, 11 юли 2016 г.] [София ] : б.и. , [2016] .

5.Юбилеен сборник : 20 години Департамент „ Право“. Нов Български университет. [C]. : Фенея, 2011.

6.Бойчев, Георги. Правова държава:Философскоправни аспекти. София:Юрис

прес, 1994.

7.Бойчев,Георги.Философия на правото:Учебно помагало/Авт. и съставит.Г.И.Бойчев. София:Юриспрес,1998.

8.Келзен,Ханс.Чистото учение за правото/Прев.[от нем.]Ив.Бочев; Адапт.

Г.Бойчев;[с предг. от Даниел Вълчев]. София : Юриспрес, 1995.

9.Коркунов,Н.М.Лекции по обща теория на правото:ч.1.София:Юриспрес,

1995.;ч.1.Енциклопедия на правото.Философия на правото.Обща теория на пра

вото.1995.

10.Бояджиева,Ю.Българска асоциация по криминология.Перспективи за разви

тието на криминологията в България:Материали от кръгла маса,посветена на

30-годишнината от създаването на Бълг. Асоциация по криминология(София,

7 дек.2016). София:Б.изд., 2017.

11.Годишник на Департамент“Право“/Нов Български университет. Департа-мент „Право“ 2014. Т.4. София: НБУ, 2015.

12.Илкова,Р.Документни престъпления.София:Сиела,2017(Практика на ВС и

ВКС по наказателни дела;4).

13.Закон за задълженията и договорите:Задължителна съдебна практика и дру-

ги съдебни актове:Част 4.:Неоснователно обогатяване.Водене на чужда работа

без пълномощие/чл.55-62/.Състав.Константин Кунчев.С.:Сиби,2017.

14.Колев,Н.Изключване на съдружник от ООД.София:Сиела,2016.

15.Иванов,Д.Особеният залог в българското право.София:Сиела,2017.

16.Маринова,Г.Споразумението в българския наказателен процес.София:Сиби

2017.

17.Велчев,Б.Обществената опасност и българското наказателно право.София:

Сиела,2017.

18.Предизвикай:Давността!Сборник./Състав.Стоян Ставру,Делян Недев.-

София:Сиела,2017.(Поредица „Предизвикай правото“)

19.Грозев,П.Специални разузнавателни средства:Незаконосъобразно използва-

не и прилагане.София:Сиела,2017.

Новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. / В списъка са включени одобрените и закупени от Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания /вестници, списания/

2017 г. /януари-юни/

1.Закон за наследството.Научноприложен коментар.Проблеми на правоприлагането.Анализ на съдебната практика.Нормативен текст.Авт.кол.: Цанка Цанкова и др. София : Труд и право, 2016.

2.Петров, Венцислав. Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С. : CIELA, 2016.

3.Договор за ЕО.Договор за ЕС. Съдебна практика. Въвед.,препращания и подбор Станислав Костов. С. : Сиби, 2007.

4. Андреев,Михаил. Римско частно право. 7.изд. С.: Тракия-П, 1999.

5. Драганов, Драгомир. Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха. В.Търново : Фабер, 2006.

6. Политология . [Под ред. на проф. Георги Недев Янков и др.]- 4. прераб. и доп.изд. С.: Унив.издателство „ Стопанство“, 2001.

7. Андреев,М.,Д.Ангелов.История на българската феодална държава и право. 4.изд.С.: Наука и изкуство, 1972.

8. Друмева,Емилия. Конституционно право. 3. доп. и прераб.изд. С. : Сиела, 2008.

9.Средкова,Красимира. Осигурително право.2.допълн. и прераб. изд.С.:Сиби,

2006.

10.Мръчков,Васил. Осигурително право. 4.прераб. и доп.изд. С.: Сиби, 2006.

11.Токушев,Димитър.История на новобългарската държава и право. 1878-1944.С.: Сиби, 2001.

12. Бержел,Жан Луи. Обща теория на правото. С. : КА „ Л-КА“-София,Югоза-

паден университет „ Неофит Рилски“-Благоевград, 1993.

13. Дачев, Лъчезар. Учение за държавата. Б.м.: Свида, 2001.

14.Андреев,М.,Ф.Милкова. История на българската феодална държава и право. [С.] : СОФИ-Р, 1993.

15.Дачев,Лъчезар. История на политическите и правни учения.: Дял I. От древността до буржоазните революции. С. : Свида, 2001.

16.Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото.том 2. част първа.:Правни субекти. 3.доп.изд.[фототипно изд.] С.:7М График,[1992].

17.Сталев,Живко.Сила на пресъдено нещо в гражданския процес.С.: CIELA,2007.

18.Кели,Дж.М.Кратка история на западната теория на правото. С.:РИВА,1998.

19.Борисов,Орлин. Международно публично право. 4.прераб. и доп.изд. С. :

Юриспрес,Унив.издат.“Св.Кл.Охридски“, 2003.

20.Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев:Сборник доклади.Съставит.:Даниел Вълчев, Симеон Гройсман,Пламен Панайотов, Красимир Манов. С. : УИ „ Св.Кл.Охридски“, 2017.

21.Григоров,Григор. Несъстоятелност. С.: Сиби, 2017.

22.Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика и др.съдебни актове. Ч.3. Непозволено увреждане(чл. 45-54)./ Състав., подбрани съдебни актове,библиография,коментарни бележки Константин Кунчев. С. : Сиби,2017.

23.Маданска, Нели.Новите положения в Търговския закон.(ДВ.,бр. 105 от 30 дек.2016 г.): Коментар на промените:Актуализиран нормативен текст . С. : Труд и право,2017.

24.Предизвикай : Изпълнителния процес!: Сборник[доклади от първата национална конференция, 16 октомври 2015г., София] /Състав.Стоян Ставру,

Васил Петров/. С. : CIELA, 2016.

25.Стоянов,Димитър.Придобивният способ по чл.78 ЗС.С.:CIELA,2016.

26.Костов,Станислав.Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите-членки. С. : Сиби, 2017.

27.Денчев, Константин.С мелодия на дъжд:Любовна лирика.С.:Бълг.писател,

2013.

28.Обществени поръчки.:Сборник нормативни актове.Съставит.Събин Събев.

В.Търново:Издат.комплекс на НВУ“Васил Левски“, 2017.

29.Събев,Събин.Възложителят на обществени поръчки.:Административнопра-

вен статут[съгл.Закона за обществените поръчки от 2004 г.].В.Търново:Издат.

Комплекс на НВУ“Васил Левски“,2017.

30.Граждански процесуален кодекс.:Приложен коментар.Проблеми на право-

прилагането .Анализ на съдебната практика.Авт.кол.: Благовест Пунев и др. 2.

прераб. и доп. изд. С.: Труд и право, 2017.

31.Добчев,Петко. [Сто двадесет и пет] 125 години Министерство на правосъ-

дието 1879-2004 : Юбилеен алманах=[Hundred twenty five] Years Ministry of justice 1879-2004: Jubilee almanac[Състав.-авт.Петко Добчев;Прев.Благовеста Балканджиева]. [С. : Сиби],2004.