Адвокатска колегия Велико Търново

5000, гр. Велико Търново

ул. "Цанко Церковски" № 37, етаж 5, офис 11

БАНКОВА СМЕТКА при Банка ДСК клон Велико Търново

IBAN BG70 STSA 9300 0004 8694 91

BIC кодът на Банка ДСК е : STSA BGSF