гр.Велико Търново, п.код - 5000

Адвокатска колегия, ул. "Цанко Церковски " 39

БАНКОВА СМЕТКА при Банка ДСК клон Велико Търново

IBAN BG70 STSA 9300 0004 8694 91

BIC кодът на Банка ДСК е : STSA BGSF