На 24 и 25 февруари 2024 година се проведе редовното Общо събрание на адвокатите от страната, на което беше отчетена работата на висшите органи на адвокатурата за 2023 година. Гости на събранието бяха Президентът на Република България Румен Радев, Конституционният съдия проф. д. ю. н. Семов, Председателят на ВКС Галина Захарова, Министърът на правосъдието Атанас Славов и други представители на съдебната власт и държавни институции, които приветстваха адвокатите и подчертаха ролята им за запазване на демокрацията и отстояване на законността.

Великотърновската адвокатска колегия беше представена от избраните делегати - адв. Веселка Коева, адв. Даниела Минева, адв. Илиян Байчев, адв. Слав Личев, адв. Боряна Мечкова, адв. Пламен Червенков и адв. Силвия Дечева, както и от адв. Йордан Цветанов – резервен член на Висшия адвокатски съвет и адв. Валери Ставрев – член на Националното бюро за правна помощ.

ОСАС прие обръщение от председателите на всички адвокатски колегии, в което се изразява силна загриженост от начина, по който някои съдебни състави тълкуват и прилагат Решение от 25.01.2024 г. на Съда на европейския съюз по Дело С-438/2022 г. при присъждането на направените от страните разноски за адвокатска защита. (Прилагаме текста на Обръщението).

В словото си проф. д. ю. н. Семов подкрепи адвокатурата по този въпрос, като изрично заяви „аз вярвам, че българското общество осъзнава значението на своята адвокатура и се надявам, че като се съобразяват със скорошното решение на Съда на ЕС, българските съдилища ще отчитат действителната сложност и достойнството на адвокатската професия”.

Общото събрание на адвокатите от страната обсъди предложени от Висшия адвокатски съвет промени в Закона за адвокатурата, ГПК и ДОПК във връзка с критериите и принципите за определяне на адвокатските възнаграждение и отговорността за разноски, направени от страните в съдебните производства.

Висшият орган на адвокатурата прие Декларация, в която изрази нетърпимост по повод изнесени в публичното пространство данни за кръгове на нерегламентирано влияние върху съдебната власт и бездействието на Прокуратурата по разкриване и разследване на участващите в тях лица.

Пред ОСАС бе представен проект за нов Закон за адвокатурата, изработен от работна група, определена от Висшия адвокатски съвет, по който бяха изказани становища от отделни адвокати и от представители на адвокатските колегии.

ОБРЪЩЕНИЕ

от председателите на 27-те адвокатски колегии,

подкрепено единодушно от Общото събрание на адвокатите

от страната на 24.02.2024 г.

Уважаеми граждани,

Уважаеми магистрати,

Председателите на адвокатски колегии изразяваме силна загриженост от начина, по който някои съдебни състави тълкуват и прилагат Решение от 25.01.2024 г. на Съда на европейския съюз по Дело С-438/2022 г. при присъждането на направените от страните разноски за адвокатска защита. Формирането на подобна практика пряко уврежда не толкова икономическия интереси на гражданите и стопанските субекти, а лишава от предвидимост разноските в един съдебен процес и поставя под съмнение възможността да бъде осигурен достъп до съд и получаването на качествена правна помощ и защита.

С присъждането на разноски не се прави оценка на труда на адвоката, а се възстановяват направените от страните разноски в съответното производство. При отпадане на регулацията в размерите на адвокатските възнаграждения и присъждането им в пренебрежително нисък размер се стига до принизяване ролята на адвоката като специализиран участник в правосъдието, който е призван да осигури конституционно установената защита на правата на гражданите.

Съдебна практика, която не присъжда разноските на страните за адвокатска защита и следващото се достойно адвокатско възнаграждение, застрашава пряко достъпа до съд като реално ограничава възможността за осигуряване на качествена и професионална помощ от адвокат. Това пряко ще се отрази върху устоите на правовата държава.

Като си даваме сметка, че е налице спешна нужда от законодателна промяна, която да преодолее и уреди последиците от постановеното Решение от 25.01.2024 година по дело С-438/2022 г. на СЕС, призоваваме всички народни представители от 49-тото Народно събрание и всички органи със законодателна инициатива да предприемат спешни законодателни промени, които справедливо да уредят отговорността за разноски за адвокатска защита и така да гарантират достъпа до съд.

Призоваваме всички магистрати към разум и баланс при правоприлагането, доколкото определянето на разноските на страните по дела, включително разноските за адвокатска защита, осъществявана от особен представител, е свързано с легитимните очаквания на гражданите - да получат справедливо правосъдие и ефективна защита, както и с предвидимостта на правосъдието, включително относно разноските за съдебна защита пред съд.

Уверяваме гражданите, че българските адвокати ще защитаваме безусловно всички техни права и правото им на достъп до съд, включително правото им на качествена адвокатска защита – без която е невъзможно да се реализират правата им, включително и правото им да получат възстановяване на направените от тях съдебни разноски за адвокатска защита.

Правовата държава следва да осигури на своите граждани точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички от независим и безпристрастен съд. Само тогава може да бъде възстановено липсващото усещане за справедливост. Поради това призоваваме всички граждани да търсят и защитават правата си по предвидения в закона ред, чрез подкрепата и професионална помощ от адвокати, които са задължени да оказват правна защита и съдействие, винаги със законни средства.

Вярваме, че правната общност и цялото общество разбират значимостта на проблема и ще подкрепят усилията ни за нормативна промяна и за разумно тълкуване и прилагане на закона и съдебна практика, която да гарантира достъпа до съд и адвокатската защита.